Độ tuổi trung bình của một nhà lập pháp quốc gia, nhưng điều đó đã không ngăn chặn những người này từ chạy cho văn phòng. Với tư tưởng chính trị khác nhau và đại diện cho một loạt các kỳ, họ chia sẻ một phổ biến đặc trưng: tuổi trẻ của mình.

Gặp mười ba trẻ tuổi nhất, người lập pháp của bang trong các quốc gia, theo như chúng ta có thể nói. CHỈNH: bài Này đã được cập nhật để phản ánh rằng AJ Edgecombe của ông, không phải cha, là một thượng nghị sĩ bang, và đã từng là một đại diện nhà nước

About